"; ?>

Перейти к содержимому


return_links(2); ?>


- - - - -

Zmiana tytu³u, jêzyka, kategorii i url - jak to zrobiæ ?


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
1 ответ в теме

#1 afterburner

afterburner

    Member

  • Members
  • 1 Сообщений:

Опубликовано 09 March 2010 - 07:19 AM

Dzieñ Dobry,

Admnistrujê stron± internetow± firmy Linkflora.
Wiele lat temu oferowali¶my swoje us³ugi wy³±cznie poza Polsk± i nasza strona www.flowers2poland.com zosta³a dodana do katalogu DMOZ w kategorii: /Regional/Europe/Poland/Business_and_Economy/Shopping/Flowers_and_Gifts/

Nastêpnie (równie¿ kilka lat temu) nazwa firmy zosta³a zmieniona z Flowers2Poland na Linkflora.
Zaowocowa³o to utworzeniem nowej strony dostêpnej pod adresem www.linkflora.com.
Adres strony w DMOZ zosta³ zmieniony i obecnie wpis jest w dziwnej formie - czyli nazwa firmy pozosta³a bez zmian i jest widziana jako Flowers2Poland a URL prowadzi do nowej strony.
Nie by³o to jednak dla nas nigdy problemem i byli¶my wdziêczni za szybk± reakcjê admin-a DMOZ i uaktualnienie adresu strony.

Obecnie jednak juz ponad dwa lata temu na skutek zmiany polityki Google zdecydowali¶my siê zrezygnowaæ z domeny linkflora.com na rzecz domeny lokalnej www.linkflora.pl. W domenie linkflora.com zosta³o utworzone permanentne przedresowanie 301 na linkflora.pl. Od tego czasu kilkakrotnie próbowa³em ju¿ zarówno w jêzyku polskim jak i angielskim doprowadziæ do zmiany (uaktualnienia) wpisu w DMOZ.
Korzysta³em zarówno z opcji dodawania nowej strony jak i uaktualniania wpisu. Niestety mimo up³ywu czasu wci±¿ nie widzê efektów mojego dzia³ania. Przeczyta³em dok³adnie politykê DMOZ i nie widzê abym pope³nia³ jaki¶ b³±d. Dlatego uprzejmie proszê o wskazanie co robiê ¼le albo czego nie robiê aby po¿adany przeze mnie efekt w postaci uaktualnienia wpisu - (czyli zmiany nazwy firmy z Flowers2Poland na Linkflora, jêzyka  z angielskiego na polski, kategorii na /World/Polski/Zakupy/Kwiaty/ i adresu strony docelowej na www.linkflora.pl) zosta³ osi±gniêty. Oczywi¶cie dysponuje wszelk± dokumentacj± potwierdzaj±c± opisane powy¿ej zmiany i jestem gotowy udostêpniæ j± na ¿adanie.

#2 iraJarek

iraJarek

    Member

  • Members
  • 2 Сообщений:

Опубликовано 14 March 2010 - 12:43 PM

Je¶li strona jest w jêzyku angielskim to mo¿e byc w katalogu dwukrotnie, w http://www.dmoze.ru/...wers_and_Gifts/ a tak¿e w polskim drzewie http://www.dmoze.ru/.../Zakupy/Kwiaty/.
Niestety jedyna rada to po zg³oszeniu uaktualnienia strony, a tak¿e dodania zg³oszenia strony w polskim drzewie to uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ..
Czas uaktualnienia\dodania strony waha siê od paru dni do nawet 2 lat...
1 пользователей читают эту тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


return_links(); ?>
"; ?>