"; ?>

Перейти к содержимому


return_links(2); ?>


- - - - -

Spam


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
1 ответ в теме

#1 bzck

bzck

    Member

  • Inactive
  • 1 Сообщений:

Опубликовано 28 September 2009 - 10:53 AM

Witam nowy jestem w tym temacie i chcia³em zapytaæ czy dodaj±c kilka razy t± sam± stronê nie zostanie to potraktowane jako jaki¶ spam? Za du¿o jest tu niewiadomych i poprostu jako laik widz±c ¿e nie wyskakuje moja strona dodawa³em j± ponownie powiedzmy z 5 razy w przeci±gu 2 miesiêcy, ostatni± rzecz± na jakiej mi zale¿y jest zablokowanie mo¿liwo¶ci dodania strony do DMOZ.

#2 bjfs

bjfs

    Member

  • Members
  • 40 Сообщений:
  • Editor Namebjfs

Опубликовано 11 October 2009 - 07:54 AM

Byæ mo¿e nie pomo¿e to w przyspieszeniu procesu przegl±dania sugerowanego przez Ciebie wpisu. Tak jak egzaminatora nie przekona ustawiczne "pan da 3" :p

D³ugie przerwy wynikaj± z braku ochotników na dan± ga³±¼ katalogu, strona mo¿e zostaæ przesuniêta na inn± ga³±¼, b±d¼ sugestia nie zosta³a przyjêta w ogóle.

Niestety nie ma mo¿liwo¶ci, aby u¿ytkownik zosta³ o tym poinformowany. Co najwy¿ej redaktor mo¿e, ale nie musi skontaktowaæ siê z osob± odpowiedzialn± za dan± stronê w ramach poprawy zastanej sytuacji.

Je¶li strona nie spe³nia wymagañ znajduj±cych siê w opisie danej kategorii to niestety mo¿na byæ skazanym na wieczn± nie¶wiadomo¶æ...
Internet Society Poland
1 пользователей читают эту тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


return_links(); ?>
"; ?>