"; ?>

Перейти к содержимому


return_links(2); ?>


- - - - -

Problem z dodaniem strony?


 • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
3 ответов в теме

#1 aniolekx

aniolekx

  Member

 • Inactive
 • 1 Сообщений:

Опубликовано 28 April 2009 - 04:19 AM

Witam, ju¿ od jakiego¶ czasu próbuje dodaæ do katalogu dmoz stronê któr± na co dzieñ administruje. Niestety pomimo ¿e dodaje j± do tej samej kategorii co konkurencja nie ma wpisu. Czy panowie którzy bior± kasê za pozycjonowanie naprawdê zrobili tu tak± klikê ¿e ju¿ ¿adnej strony nie mo¿na dodaæ?

Czekam na odpowied¼...

#2 bjfs

bjfs

  Member

 • Members
 • 40 Сообщений:
 • Editor Namebjfs

Опубликовано 29 April 2009 - 01:05 AM

Moje kulawe t³umaczenie odno¶nie Twojego problemu ;-)

Quote

Jak d³ugo trwa dodanie mojej strony do ODP?

W zale¿no¶ci od poziomu aktywno¶ci redaktorów w Twoim obszarze, zredagowanie zg³aszanej przez Ciebie strony mo¿e zaj±æ do dwóch b±d¼ wiêcej tygodni. Poniewa¿ ODP jest obszernym katalogiem je¶li chodzi o zakres stron to zale¿y nam na jego jako¶ci i szczycimy siê przy tym wysok± wybiórczo¶ci±. Nie akceptujemy wszystkich stron zatem proszê nie traktowaæ tego osobi¶cie, je¶li Twoja strona nie zostanie przyjêta. Naszym celem jest utworzenie katalogu, który bêdzie mo¿liwe jak najbardziej u¿yteczny dla naszych u¿ytkowników. Nie jest nim za³±czanie wszystkich (b±d¼ nawet wiêkszo¶ci) stron, które s³u¿y³yby jedynie jako narzêdzie promocji.

ODP nie jest narzêdziem SEO, redaktorzy nie pobieraj± za swoj± "s³u¿bê" ¿adnych op³at. Proszê pamiêtaæ, by opis strony by³ obiektywny, a strona zawiera³a poprawne dane kontaktowe (praktycznie wszystkie, je¶li jest to strona biznesowa).
Internet Society Poland

#3 babyair

babyair

  Member

 • Inactive
 • 2 Сообщений:

Опубликовано 09 July 2009 - 12:56 AM

bjfs said:

Moje kulawe t³umaczenie odno¶nie Twojego problemu ;-)ODP nie jest narzêdziem SEO, redaktorzy nie pobieraj± za swoj± "s³u¿bê" ¿adnych op³at. Proszê pamiêtaæ, by opis strony by³ obiektywny, a strona zawiera³a poprawne dane kontaktowe (praktycznie wszystkie, je¶li jest to strona biznesowa).

Ja przepraszam bardzo ale pomimo bardzo poprawnego opisu strony i wszystkich parametrów o które prosicie, pomimo, iz wszystko uczyni³am "po Bo¿emu" mojej strony nie ma!!!! Có¿ mam uczyniæ, jak funkcjonowaæ??? POMOCY !!!!!!!!!!!

Изменено: jaskch, 10 July 2009 - 04:35 AM


#4 jaskch

jaskch

  Moderator

 • Meta
 • 87 Сообщений:
 • Editor Namejaskch

Опубликовано 10 July 2009 - 04:34 AM

Prowadzenie biznesu wi±¿e siê m.in. z tym, ¿e nale¿y dok³adnie czytaæ wszystkie wyrazy na podpisywanych umowach i wysy³anych formularzach. Cytat z formularza zg³aszania stron:

Quote

Dziêkujemy za zainteresowanie ODP. Nie jest trudno zaproponowaæ sugerowan± stronê, ale prosimy starannie wype³niæ ten formularz. Zwracamy uwagê, ¿e ODP nie jest automatyczn± wyszukiwark± i ¿e nie katalogujemy wszystkiego. Wpisujemy tylko strony zawieraj±ce oryginaln±, niepowtarzaln± tre¶æ. Prosimy wiêc o wybaczenie, je¶li proponowana strona nie zostanie wpisana.
[...]
Zauwa¿cie, ¿e ODP nie jest wyszukiwark± i ¿e redaktorzy ODP s± dumni z tego, ¿e starannie wybieraj± wpisy warte uwagi u¿ytkownika ODP.
  Nie akceptujemy wszystkich zg³oszeñ, ale odmowa wpisu nie oznacza krytyki jej autora.
[...]
W zamian za rozwa¿enie przez ODP mo¿liwo¶ci wpisania zg³aszanej przeze mnie strony do katalogu, zobowi±zujê siê:
    
 • zastosowaæ do obowi±zuj±cych w ODP zasad korzystania.
 • Nie wysuwaæ ¿adnych roszczeñ zwi±zanych z tym zg³oszeniem, a dotycz±cych wpisania zg³oszonej strony, jej umieszczenia w Katalogu lub usuniêcia z Katalogu tej lub jakiejkolwiek innej strony albo u¿ytego w Katalogu jej tytu³u lub opisu
 • Udzieliæ Netscape Communications Corporation niewy³±cznej, bezp³atnej licencji na u¿ywanie, publikowanie, kopiowanie, redagowanie, modyfikacjê mojego zg³oszenia, a tak¿e na tworzenie dzie³ pochodnych na jego podstawie. ("Zg³oszenie" znaczy tutaj tyle co tytu³ i opis strony a nie sama strona lub jej zawarto¶æ.)
Przyjmujê tak¿e do wiadomo¶ci, ¿e Netscape i ODP maj± nieograniczone prawo do dowolnego okre¶lania struktury i zawarto¶ci katalogu i ¿e - jako ¿e strona mo¿e zostaæ przeniesiona lub usuniêta z katalogu w dowolnej chwili - nie mogê byæ pewnym jej istnienia w katalogu pod ¿adnym wzglêdem.

Wysy³aj±c formularz zgodzi³a¶ siê na powy¿sze warunki, wiêc po co zarzucaæ to forum wykrzyknikami i zadawaæ pytania, na które odpowied¼ ju¿ dosta³a¶?

Ponadto cytat z przyklejonego w±tku na tym forum:

Quote

Wyszukuj±c zasoby warte umieszczenia w katalogu korzystamy z w³asnej znajomo¶ci danej tematyki, z wyników wyszukiwania przez wyszukiwarki, z katalogów bran¿owych itp. Sugestie zg³aszane przez u¿ytkowników s± tylko jednym z wielu ¼róde³. Mo¿emy z nich skorzystaæ, mo¿emy je uznaæ za nieprzydatne, ale nie czujemy siê zobowi±zani do t³umaczenia siê z naszej subiektywnej oceny.

¯adna strona nie ma zagwarantowanego wpisu w ODP ani rozpatrzenia sugestii w jakim¶ konkretnym terminie. Typowe okresy oczekiwania w wielu kategoriach siêgaj± roku.

Jacek
1 пользователей читают эту тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


return_links(); ?>
"; ?>