"; ?>

Перейти к содержимому


return_links(2); ?>


- - - - -

Wiarygodno¶æ polskiego DMOZ


 • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
3 ответов в теме

#1 pmalkowski

pmalkowski

  Member

 • Inactive
 • 2 Сообщений:

Опубликовано 18 September 2008 - 04:20 PM

Polska czê¶æ DMOZ ma zdaje siê ju¿ bardzo negatywn± opiniê w¶ród internautów.
Powód widzê ju¿ by³ trochê roztrz±sany na tym forum, ale pomy¶la³em, ¿e warto go od¶wie¿yæ.

Nie problem w tym wg mnie, ¿e czeka siê po kilka miesiêcy na rozpatrzenie wniosku, ale w tym, ¿e w wielu kategoriach jest mnóstwo stron, które mo¿na uznaæ za ¶mietnik, lub te¿ stron niedzia³aj±cych. Do tego na prawdê warto¶ciowe strony nie s± w stanie "dostaæ siê" do katalogu.

Redaktorzy wykrêcaj± siê regulaminem lub brakiem "r±k do pracy". Tylko, ¿e paradoksalnie tak¿e zostanie redaktorem graniczy z cudem.

Mo¿e by tak warto by³o pomy¶leæ nad tym, ¿eby poprawiæ wizerunek DMOZ i wpu¶ciæ "now± krew" do budowania katalogu ?
Proszê spojrzeæ na Wikipediê - tamta spo³eczno¶æ kwitnie i rozwija siê niesamowicie !

Do tego naprawdê fajnie by by³o, gdyby redaktorzy podawali powód odrzucenia wniosków (nawet w 1 zdaniu). A tak - interesanci przesy³aj± zg³oszenia wiele razy i wydaje siê, ¿e l±duj± w kosmosie a wierzê, ¿e tylko pog³êbiaj± wewnêtrzny ba³agan.

Pozdrawiam

#2 kacka

kacka

  World/Polska

 • Inactive
 • 16 Сообщений:
 • Editor Namekacka

Опубликовано 21 September 2008 - 01:03 PM

Ka¿dy z Internautów mo¿e zg³osiæ nieregulaminowe strony, nadu¿ycia poprzez specjalny formularz dostêpny na stronie DMOZ. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie aby pomóc Nam redaktorom w pracy, podaj±c nieprawid³owe linki, b³êdy tak jak np. tutaj: http://www.resource-...ead.php?t=49176

Zasada jest prosta - je¿eli wniosek spe³nia wymagania poradnika redaktora zostaje przyjêty. Czasami prosimy o wybranie mniejszej kategorii lub te¿ o ponowne przeczytanie pewnego rozdzia³u poradnika i wys³anie zg³oszenia jeszcze raz.

Naprawdê bardzo istotn± rolê spe³niaj± strony wybrane przez redaktorów jak równie¿ prawid³owe opisy. Warto o tym pamiêtaæ.

#3 pmalkowski

pmalkowski

  Member

 • Inactive
 • 2 Сообщений:

Опубликовано 21 September 2008 - 02:19 PM

kacka said:

Ka¿dy z Internautów mo¿e zg³osiæ nieregulaminowe strony, nadu¿ycia poprzez specjalny formularz dostêpny na stronie DMOZ. [/url]


Tak, próbowa³em tego formularza kilka razy. Otrzymywa³em odpowied¼ bardzo szybko - najwy¿ej po kilku godzinach, ¿e "problem zosta³ rozwi±zany" i zg³oszenie zamkniête. Tylko bez ¿adnego wyja¶nienia co tak na prawdê zosta³o zrobione, ¿adnych wskazówek, nic.

#4 kacka

kacka

  World/Polska

 • Inactive
 • 16 Сообщений:
 • Editor Namekacka

Опубликовано 22 September 2008 - 11:40 AM

Proszê pamiêtaæ i¿ te formularze czy te¿ pisanie na forum jak równie¿ wysy³anie maili do redaktorów nie przyspiesza procedury dodawania stron.

Przy pomocy formularza przez Pana wys³anego zg³aszamy wszelkie nadu¿ycia - i je¶li takowe s±, wyci±gamy odpowiednie konsekwencje co jest ju¿ spraw± wewnêtrzn± katalogu.

Nie nale¿y oczekiwaæ i¿ raport taki jest równoznaczny z wpisaniem strony.
1 пользователей читают эту тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


return_links(); ?>
"; ?>